Tuesday, August 3rd, 2021

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2563

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ Saiprasit  Business  Administration  Technological  College เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.3  ต่อในระดับ ปวช.   นักเรียนชั้น ปวช.3 และ ม.6 ต่อในระดับ ปวส. รอบเช้า / บ่าย / ค่ำ / อาทิตย์ เอกสารการรับสมัคร บัตรประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริง  พร้อมสำเนา 2 ชุด บัตรประชาชน บิดา-มารดา ฉบับจริง  พร้อมสำเนา 2 ชุด ทะเบียนบ้าน นักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด เอกสารใบรับรอง และวุฒิการศึกษา ระดับ ม.3/ ม.6 / ปวช. ฉบับจริง  พร้อมสำเนา 2 ชุด […]