Tuesday, August 3rd, 2021

งานวิจัย


โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย 

ทะเบียนโครงการ ปวช.61        ทะเบียนโครงการ ปวส.61

ทะเบียนโครงการ ปวส.60        ทะเบียนโครงการ ปวส.60

ทะเบียนโครงการ ปวช.59       ทะเบียนโครงการ ปวส.59

รางวัลของสถานศึกษา  บุคลากร  ผู้เรียน

รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0001 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0002 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0003 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0004 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0005 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0006 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0007 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0008 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0009 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0010 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0011 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0012 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0013 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0014 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0015 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0016 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0017 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0018 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0019 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0020 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0021 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0022 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0023 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0024 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0025 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0026 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0027 รูปใบประกาศค่ะ_๑๙๐๕๒๘_0028

รายชื่องานวิจัย ภาคเรียนที่ 1/2557
ที่ ชื่อ-สกุล หัวข้องานวิจัย

1. นายสราวุธ ขวัญส่ง แรงจูงใจของการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
2. นางสาวสุนทรี บัววิเชียร ทัศนคติและแรงจูงในในการทำงานของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
3. นางสลักจิตร ทองนุช ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ของนักศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
4. นางมณีพร ตั้งติดธรรม ศึกษาการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
5. นางสาวพัชรีย์ แก้วศรีบุญ ศึกษาปัญหาจำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ที่ไม่สอบไม่ผ่านทักษะจำเป็นในการทำงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
6. นางศุภนุช ตั้งจิตยงสิวะ ปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
7. นายณัฐปฎิพัทธิ์ เสนารินทร์ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
8. นางสาวปิยนุช นิทัศน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
9. นางกฤชสมัย ศรีวรรณะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนในการดัดแปลงชุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
10. นางนันทยา วาณิชกุลนันทน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบชองนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
11. นางสาวพิชฎา วงศ์เพ็ชร์ ศึกษาปัญหานักเรียนทำข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
12. นางสาวนัยนา ทองทิพย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
13. นายพินิจ มองเพชร พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
14. นายเสนีย์ กองอรรถ ปัญหาเกี่ยวกับความสำคัญของวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย ระดับชั้น ปวส. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
15. นายประดิษฐ์ รชตจิตกุล ผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
16. นายธีรพงศ์ ดำสำอาง พฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียน ระดับ ปวช.202 สาขาการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
17. นางสาวจารวี เจี่ยสกุล ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
18. นางสาวสุธาดา บุญฤทธิ์ การศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
19. นายชำนาญ ฉายวิชิต พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
20. นางสาวนฤมล พวงสุวรรณ การทุจริตทางการศึกษาของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
21. นางสาวณัฎฐณิชา ตำนานโต ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการของนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ

โครงการสื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของอาจารย์บุคลากรทางการศึกษา

ที่            ชื่อ-สกุล

1. นายสราวุธ ขวัญส่ง โมเดลระบบบัญชี
2. นางสาวสุนทรี บัววิเชียร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ต www.osunta.com
3. นางสลักจิตร ทองนุช สื่อการเรียนการสอน “ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์” Maslow
4. นางมณีพร ตั้งติดธรรม สื่อการเรียนการสอน “ระบบบัญชี”
5. นางสาวพัชรีย์ แก้วศรีบุญ สื่อการเรียนการสอน “ระบบปฏิบัติการ”
6. นางศุภนุช ตั้งจิตยงสิวะ ชุดสมุดทำมือ “เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น”
7. นายณัฐปฎิพัทธิ์ เสนารินทร์ ชุดภาพขั้นตอนการจักสานตระกร้า จากต้นกก
8. นางสาวปิยนุช นิทัศน์ แผงวงจรสัญลักษณ์เขียน Flowchart แบบอิเลคทรอนิคส์
9. นางกฤชสมัย ศรีวรรณะ สื่อการเรียนการสอน “เทคนิคการนำเสนอแบบจำลอง”
10. นางนันทยา วาณิชกุลนันทน์ สื่อการเรียนการสอนของกลุ่มประเทศอาเซียน
11. นางสาวพิชฎา วงศ์เพ็ชร์ สื่อการเรียนการสอน “ผังบัญชี 5 หมวด”
12. นางนัยนา ทองทิพย์ สื่อการสอนชุดเศรษฐกิจพอเพียง
13. นายพินิจ มองเพชร สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย / ลูกเสือไทย
14. นายเสนีย์ กองอรรถ สื่อการสอนพิมพ์ดีดไทย พร้อมนักเรียนปฏิบัติ
15. นายประดิษฐ์ รชตจิตกุล สื่อการสอน “Scrabble” / สื่อการเรียนการสอน “Model + CD
16. นายธีรพงศ์ ดำสำอาง นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ลูกบอลบริหารมือ
17. นางสาวจารวี เจี่ยสกุล สื่อการเรียนการสอน “วิชาบริหารการจัดซื้อ”
18. นางสาวสุธาดา บุญฤทธิ์ สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การทำแผ่นพับ
19. นายชำนาญ ฉายวิชิต สื่อการเรียนการสอน “Marketing house “ บ้านการตลาด
20. นางสาวนฤมล พวงสุวรรณ สื่อการเรียนการสอนผังงานแฟนซี สื่อการเรียนการสอนห้องสมุด เกมส์เศรษฐี อาเซียน
21. นางสาวณัฎฐณิชา ตำนานโต สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

IMG_2951

IMG_3031