Tuesday, August 3rd, 2021

หลักสูตร


หลักสูตรอาชีวศึกษา 

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  เริ่มปีการศึกษา 2562
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ระยะเวลา 3 ปี)
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการตลาด
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ระยะเวลา 3 ปี)
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการตลาด
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

spbac-st

นักเรียนระดับ ปวช.

 

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (จบ ปวช.หรือม.6  ระยะเวลา 2 ปี)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการโรงแรม

stu1

นักศึกษาระดับ ปวส.