Tuesday, August 3rd, 2021

ประวัติ


ประวัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ

Saiprasit  Business  Administration  Technological  College

  • ณ สี่แยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ย้อนไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ณ พื้นที่ตรงนี้เรียกว่าสามแยกท่าพระ     มีถนนขนาดเล็กตรงไปบางแค   เลี้ยวขวาตรงไปเป็นถนนจรัญสนิทวงศ์ พื้นที่โดยรอบเป็นสวนและบ้านเรือนอยู่ อาศัย มีตึกแถวขนาดเล็กไม่มากนักในพื้นที่ 2 ½ ไร่นี้ อาจารย์เสนอ และอาจารย์ประสพสาย จิตรพันธ์ ได้ก่อตั้งโรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยาขึ้นในปี พ.ศ. 2498  เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในย่านนี้ที่มีอาคารเป็นคอนกรีต 3 ชั้น เปิดทำการสอนระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ปัจจุบันทำการสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6)
  •  กาลเวลาผ่านไปในช่วง พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การบริหารงานของทายาท ได้แก่ อาจารย์พงษ์ศักดิ์  จิตรพันธ์   ดร.ราชศักดิ์  จิตรพันธ์และอาจารย์ต่อศักดิ์  จิตรพันธ์ โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา ได้ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชยการ และโรงเรียนเทคโนโลยีปิ่นมณฑล
  • โรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชยการ ตั้งอยู่ ณ แห่งเดียวกับโรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสายบริหารธุรกิจ เปิดทำการสอนรอบเช้า รอบค่ำ และรอบพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกพณิชยกรรม สาขาการบัญชี การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและบริการ
  • เพื่อให้สถานที่เพียงพอต่อการให้ บริการแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับจึงได้สร้างอาคารเพิ่มขึ้นโดยลำดับ พ.ศ. 2545 เพิ่มอาคารจิตรพงษ์ เป็นอาคารสูง 7 ชั้น ประกอบด้วย ห้องประชุม  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องสมุดและห้องพัก ห้องอาหารสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสาขาการโรงแรมและบริการ
  • จากปณิธานของผู้ก่อตั้งจนกระทั่งถึง ทายาทผู้สืบทอดเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นสร้างงานการศึกษาเพื่อพัฒนาคน พัฒนางานพัฒนาชาตินั้น  ทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากชุมชนและผู้ปกครองตลอดมา

ปรัชญา : สุวิชาโน สมฺมาอาชีเว วฑฺติ ผู้รู้ดีในอาชีพ ย่อมถึงความเจริญ

วิสัยทัศน์ : มุ่งผลิตและพัฒนาบุคคลให้ความรู้และชำนาญด้านธุรกิจ ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถเข้าสู่อาชีพที่ดี เป็นที่ต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาชาติอย่างมั่นคง โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น ชุมชน สังคม  ดังคำขวัญต่อไป  “ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  ควบคู่ศีลธรรมจรรยา  พัฒนาตนสู่สังคม”

เอกลักษณ์ :   สร้างโอกาส  พัฒนาให้เด่น  เน้นธุรกิจ

อัตลักษณ์ :   บุคลิกดี มีทักษะ

สีประจำโรงเรียน :   ฟ้า-ขาว

ดอกไม้ประจำโรงเรียน   ดอกพิกุล