Monday, October 3rd, 2022

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2565

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ Saiprasit… [อ่านเพิ่มเติม]

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2565 รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2565

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1/2565

ยินดีต้อนรับชาว SPBAC ทุกท่าน ...  วันจันทร์ที่… [อ่านเพิ่มเติม]

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1/2565 ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1/2565

โครงการนิเทศการสอน

โครงการนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการนิเทศการสอน โดยเน้นครูอาจารย์ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย… [อ่านเพิ่มเติม]

โครงการนิเทศการสอน โครงการนิเทศการสอน

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2565

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ Saiprasit  Business  Administration  Technological  College เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.3  ต่อในระดับ ปวช.... 

Read more of this article

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1/2565

ยินดีต้อนรับชาว SPBAC ทุกท่าน …  วันจันทร์ที่ 30พฤษภาคม 2565  ปวช.1-2-3  รอบปกติเปิดภาคเรียน / ปวช.-ปวส. รอบค่ำเปิดภาคเรียน วันอาทิตย์... 

Read more of this article

โครงการนิเทศการสอน

โครงการนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการนิเทศการสอน โดยเน้นครูอาจารย์ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ... 

Read more of this article

โครงการเผยแพร่ งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

โครงการเผยแพร่ งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของอาจารย์ – บุคลากรการศึกษา / นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ณ... 

Read more of this article

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม-ระเบียบวินัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ร่วมกับหน่วยกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน ร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม... 

Read more of this article

ปฐมนิเทศ-ประชุมผู้ปกครอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ   จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายจากทางวิทยาลัยฯ... 

Read more of this article

Read More Posts in ประชาสัมพันธ์