Monday, September 25th, 2017

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2560

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ Saiprasit… [อ่านเพิ่มเติม]

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2560 รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2560

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1/2560

ยินดีต้อนรับชาว SPBAC ทุกท่าน ...  16 พ.ค. 60  … [อ่านเพิ่มเติม]

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1/2560 ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1/2560

โครงการนิเทศการสอน

โครงการนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการนิเทศการสอนภาคเรียนที่… [อ่านเพิ่มเติม]

โครงการนิเทศการสอน โครงการนิเทศการสอน

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2560

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ Saiprasit  Business  Administration  Technological  College เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.3  ต่อในระดับ ปวช.... 

Read more of this article

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1/2560

ยินดีต้อนรับชาว SPBAC ทุกท่าน …  16 พ.ค. 60   ปวช.1  รอบปกติเปิดภาคเรียน / ปวช.-ปวส. รอบค่ำเปิดภาคเรียน 22 พ.ค. 60  ปวช.-ปวส. รอบพิเศษ... 

Read more of this article

โครงการนิเทศการสอน

โครงการนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการนิเทศการสอนภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โดยเน้นครูอาจารย์ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ... 

Read more of this article

โครงการเผยแพร่ งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

โครงการเผยแพร่ งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของอาจารย์ – บุคลากรการศึกษา / นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ณ... 

Read more of this article

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม-ระเบียบวินัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ร่วมกับหน่วยกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน ร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม... 

Read more of this article

ปฐมนิเทศ-ประชุมผู้ปกครอง 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ   จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ บายศรีสู่ขวัญ ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายจากทางวิทยาลัยฯ... 

Read more of this article

Read More Posts in ประชาสัมพันธ์