Monday, September 20th, 2021

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2563

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ Saiprasit  Business  Administration  Technological  College เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.3  ต่อในระดับ ปวช.   นักเรียนชั้น ปวช.3 และ ม.6 ต่อในระดับ ปวส. รอบเช้า / บ่าย / ค่ำ / อาทิตย์ เอกสารการรับสมัคร บัตรประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริง  พร้อมสำเนา 2 ชุด บัตรประชาชน บิดา-มารดา ฉบับจริง  พร้อมสำเนา 2 ชุด ทะเบียนบ้าน นักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด เอกสารใบรับรอง และวุฒิการศึกษา ระดับ ม.3/ ม.6 / ปวช. ฉบับจริง  พร้อมสำเนา 2 ชุด […]

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1/2563

พฤษภาคม 20, 2015 by  
Filed under กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับชาว SPBAC ทุกท่าน …  วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563  ปวช.1-2-3  รอบปกติเปิดภาคเรียน / ปวช.-ปวส. รอบค่ำเปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563 ปวช.-ปวส. รอบพิเศษ เปิดภาคเรียน        

โครงการนิเทศการสอน

ธันวาคม 12, 2013 by  
Filed under ประชาสัมพันธ์

โครงการนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการนิเทศการสอน โดยเน้นครูอาจารย์ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย

โครงการเผยแพร่ งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

กรกฎาคม 10, 2013 by  
Filed under กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์

โครงการเผยแพร่ งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของอาจารย์ – บุคลากรการศึกษา / นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ณ ลานกิจกรรม  ตึกจิตรพงษ์ วิทยาลัยจัดการประกวด งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ระดับอาจารย์-บุคลากรทางการศึกษา และระดับนักเรียนนักศึกษา เผยแพร่ผลงานให้กับผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน-นักศึกษา และบุคคลาที่สนใจ ผลงานสื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม อาจารย์ •รางวัลชนะเลิศ ชุดการสอนเศรษฐกิจพอเพียง อ.นัยนา ทองทิพย์ •รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตามแนวทางภูมิปัญญาชาวบ้าน อ.ณัฐปฎิพัทธิ์ เสนารินทร์ •รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 แผงวงจรสัญลักษณ์การเขียน FLOWCHART อ.ปิยนุช นิทัศน์ ผลงานสื่อ สิ่งประดิษฐ์ นักเรียน-นักศึกษา •รางวัลชนะเลิศ ไบโอดีเซล น.ส.จริยา ด่านลาบเจริญ •รางวัลรองชนะเลิศ […]

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม-ระเบียบวินัย

กรกฎาคม 9, 2013 by  
Filed under ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ร่วมกับหน่วยกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน ร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย โดยมีกำหนดการดังนี้ วันแรก อบรมธรรมโดยพระคุณเจ้าวัดปากน้ำ (ฝั่งใต้) และอบรมยาเสพติดโดยวิทยากรจาก ปปส. วันที่สอง พัฒนาระเบียนวินัย โดยหน่วยกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน  

ปฐมนิเทศ-ประชุมผู้ปกครอง

มิถุนายน 17, 2013 by  
Filed under ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ   จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายจากทางวิทยาลัยฯ โดย ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจ้งรายละเอียดในเรื่องการปฎิบัติตนอย่างไรในการเรียนภายใต้รั้ววิทยาลัยฯ อาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง เพื่อเป็นการประสานระหว่่างบ้านและวิทยาลัย ภาพบรรยากาศ..การปฐมนิเทศและการประชุมผู้ครอง