Tuesday, August 3rd, 2021

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2563

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ Saiprasit  Business  Administration  Technological  College เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.3  ต่อในระดับ ปวช.   นักเรียนชั้น ปวช.3 และ ม.6 ต่อในระดับ ปวส. รอบเช้า / บ่าย / ค่ำ / อาทิตย์ เอกสารการรับสมัคร บัตรประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริง  พร้อมสำเนา 2 ชุด บัตรประชาชน บิดา-มารดา ฉบับจริง  พร้อมสำเนา 2 ชุด ทะเบียนบ้าน นักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด เอกสารใบรับรอง และวุฒิการศึกษา ระดับ ม.3/ ม.6 / ปวช. ฉบับจริง  พร้อมสำเนา 2 ชุด […]

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1/2563

พฤษภาคม 20, 2015 by  
Filed under กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับชาว SPBAC ทุกท่าน …  วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563  ปวช.1-2-3  รอบปกติเปิดภาคเรียน / ปวช.-ปวส. รอบค่ำเปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563 ปวช.-ปวส. รอบพิเศษ เปิดภาคเรียน        

โครงการเผยแพร่ งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

กรกฎาคม 10, 2013 by  
Filed under กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์

โครงการเผยแพร่ งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของอาจารย์ – บุคลากรการศึกษา / นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ณ ลานกิจกรรม  ตึกจิตรพงษ์ วิทยาลัยจัดการประกวด งานวิจัย สื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ระดับอาจารย์-บุคลากรทางการศึกษา และระดับนักเรียนนักศึกษา เผยแพร่ผลงานให้กับผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน-นักศึกษา และบุคคลาที่สนใจ ผลงานสื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม อาจารย์ •รางวัลชนะเลิศ ชุดการสอนเศรษฐกิจพอเพียง อ.นัยนา ทองทิพย์ •รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตามแนวทางภูมิปัญญาชาวบ้าน อ.ณัฐปฎิพัทธิ์ เสนารินทร์ •รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 แผงวงจรสัญลักษณ์การเขียน FLOWCHART อ.ปิยนุช นิทัศน์ ผลงานสื่อ สิ่งประดิษฐ์ นักเรียน-นักศึกษา •รางวัลชนะเลิศ ไบโอดีเซล น.ส.จริยา ด่านลาบเจริญ •รางวัลรองชนะเลิศ […]