Tuesday, August 3rd, 2021

โครงการนิเทศการสอน

ธันวาคม 12, 2013 by  
Filed under ประชาสัมพันธ์

โครงการนิเทศการสอน

ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการนิเทศการสอน

โดยเน้นครูอาจารย์ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย

442481

นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_51 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_49 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_44 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_43 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_39 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_36 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_33 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_27 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_26 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_22 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_21 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_12 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_11 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_9 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_8 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๐๙๒๔_5

นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_0 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_1 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_6 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_9 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_10 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_11 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_16 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_17 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_21 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_22 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_27 นิเทศการสอน SPBAC 163_๒๐๑๐๐๑_28

ใส่ความเห็น